Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng

Trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi, nhu cầu của khách hàng ngày càng phong phú và nâng cao, doanh nghiệp cũng cần liên tục đổi mới chính mình, đổi mới sản phẩm để phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn và tạo ra sản phẩm mới để đáp ứng những nhu cầu mới, thị trường mới. Công việc đổi mới, phát triển sản phẩm mới giúp doanh nghiệp nắm bắt thêm nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

Tại Holafoods, chúng tôi thực hiện quy trình 7 bước để tư vấn phát triển sản phẩm mới cho khách hàng, bao gồm chuỗi chuyển dịch từ (1) phát triển ý tưởng, (2) lựa chọn ý tưởng, (3) đánh giá và phát triển ý tưởng, (4) chiến lược tiếp thị và phân tích kinh doanh, (5) hoàn thiện sản phẩm, (6) kiểm nghiệm thị trường và (7) thương mại hoá sản phẩm.

^E08621052FAFBAA4F7CC69825295E84A916B527B1C0CDF5366^pimgpsh_fullsize_distr