Phát triển sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ

  • Chuyển giao công nghệ sản phẩm

    ^08C986D4970E490831DFB72D7A5313A951B2DFDD563A6147F7^pimgpsh_fullsize_distr
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng

    ^E08621052FAFBAA4F7CC69825295E84A916B527B1C0CDF5366^pimgpsh_fullsize_distr